Back

Algemene Voorwaarden

Inhoud

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Aanbod

Artikel 4 – Contract

Artikel 5 – Annulering

Artikel 6 – Beëindiging of wijziging van het contract

Artikel 7 – Prijs en prijswijzigingen

Artikel 8 – Betaling

Artikel 9 – Niet-tijdige betaling

Artikel 10 – Niet-nakoming van het contract

Artikel 11 – Conformiteit

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid

Artikel 13 – Vragen en klachten

Artikel 14 – Aansprakelijkheid van Stichting Integraal

Artikel 15 – Overmacht

Artikel 1 – Definities

Docent – De persoon die de intakeprocedure verzorgt en de taallessen uitvoert.

Klant – De persoon die de taallessen van Stichting Integraal afneemt.

Stichting Integraal – De onderwijspraktijk Stichting Integraal die de taallessen verzorgt aan de Klanten.

Contract – Het contract tussen Stichting Integraal en de Klant tot dienstverlening. Deze dienstverlening bestaat uit het aanbieden van taallessen aan de Klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en contracten tussen Stichting Integraal en de Klant.
 2. Door ondertekening van het contract verklaart de Klant deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 3. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan het contract nadrukkelijk bekend gemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de docent.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Stichting Integraal brengt het aanbod middels een contract schriftelijk dan wel per e-mail uit nadat de Klant een intakegesprek heeft gevoerd met de docent.
 2. Het aanbod van Stichting Integraal is vrijblijvend; het is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Stichting Integraal is slechts aan het contract gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden taallessen. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van lesmateriaal verplicht is.
 4. De Klant is verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart te overleggen.

Artikel 4 – Contract

 1. Het contract komt tot stand nadat de Klant met een lening van DUO heeft aangetoond over deze lening te beschikken en door ondertekening van het aanbod door de Klant. De Klant zorgt dat de overeenkomst bij Stichting Integraal aankomt. Hierna ontvangt de Klant via e-mail een bevestiging.
 2. De werkwijze van Stichting Integraal is te vinden in de procesbeschrijving.
 3. Door ondertekening van het contract schrijft de Klant zich in voor taallessen voor een bepaalde tijd zoals vermeld in het contract.

Artikel 5 – Annulering

 1. Indien er sprake is van een contract met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
 2. Annulering voordat de taallessen zijn begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch.
 3. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de taallessen is de Klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg het contract dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 6 – Beëindiging of wijziging van het contract

1.De Klant kan een voor bepaalde tijd gesloten contract te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de Klant verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

 1. Het contract tussen Stichting Integraal en de Klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals vastgelegd in het contract.
 2. De taallessen worden uitgevoerd op de in het contract genoemde data tenzij Stichting Integraal en de Klant anders overeenkomen.
 3. Stichting Integraal heeft het recht om het contract met onmiddellijke ingang te ontbinden

indien:

 1. de Klant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
 2. de Klant niet kan voldoen aan de betalingsplicht zoals genoemd in artikel 8.

Artikel 7 – Prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs van de taallessen wordt vastgesteld door ondertekening van het contract. Deze prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Stichting Integraal, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 2. De prijs kan elk nieuw kalenderjaar gewijzigd worden. Deze prijswijziging wordt uiterlijk 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar aan de Klant meegedeeld. De Klant heeft het recht om het contract om deze reden te beëindigen.
 3. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, kunnen tussentijds voor een prijswijziging zorgen.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Stichting Integraal aangegeven bank- of girorekening op het afgesproken tijdstip.
 2. De betaling geschiedt volgens het contract. De betaling moet uiterlijk 1 week plaatsvinden voor aanvang van de lessen, tenzij anders vermeld wordt in het contract en de factuur.
 3. Indien de Klant een lening bij DUO heeft, ondertekent de Klant de factuur.
 4. De betaling kan in termijnen. In dit geval geschiedt de betaling uiterlijk op de vermelde datum van de factuur.
 5. Bij niet tijdige betaling wordt de Klant deelname aan de taallessen ontzegd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 9 – Niet-tijdige betaling

 1. De Klant is bij het niet tijdig betalen in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Stichting Integraal zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen zonder de verschuldigde rente.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Stichting Integraal is gewezen op de te late betaling en Stichting Integraal de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Stichting Integraal is gerechtigd de door hen gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 13 en 14 bepaalde, zal de onderwijspraktijk het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 10 – Niet-nakoming van het contract

 1. Als één van de partijen een verplichting uit het contract niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenoverstaande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Nakoming van het contract houdt onder meer in dat de Klant op de afgesproken tijd aanwezig is. Te laat komen van de Klant leidt niet tot verlenging van de lestijd.
 3. Als de Klant of de docent niet aanwezig kan zijn op het afgesproken tijdstip, moet deze dat uiterlijk 24 uur van tevoren melden. Als de Klant privéles volgt en deze verzuimt, is hij verplicht het lesgeld te betalen en kan de les niet ingehaald worden. Als de Klant een groepsles volgt, kan de les niet ingehaald worden en kan het lesgeld niet teruggevorderd worden. Als de docent niet aanwezig kan zijn, mag deze taalles op een ander tijdstip ingehaald worden, zie hiervoor artikel 15.
 4. Bij privélessen geldt dat de Klant de les in mag halen als hij/zij zich met een geldige reden minimaal 24 uur van te voren heeft afgemeld.
 5. Als de Klant zonder overleg meerdere lessen niet aanwezig is, al dan niet met afmelding, houdt Stichting Integraal zich het recht voor om geen vervolgcontract aan te bieden. Stichting Integraal biedt geen vervolgcontract aan als de voortgang van de Klant lijdt onder het missen van de lessen.

Artikel 11 – Conformiteit

De taallessen moeten beantwoorden aan het contract en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid

 1. Door Klanten verstrekte informatie wordt door Stichting Integraal vertrouwelijk behandeld.
 2. Stichting Integraal conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 13 – Vragen en klachten

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de taallessen worden door Stichting Integraal beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Stichting Integraal per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Klachten

Alle Klanten en/of andere betrokkenen worden bij de intake geïnformeerd over het bestaan van een klachtenregeling. Voor werknemers geldt dat ze direct bij de indiensttreding hiervan op de hoogte worden gesteld. De klachtenregeling kan op verzoek worden opgestuurd. In geval van een klacht kunnen cursisten en/of andere betrokkenen een schriftelijke klacht indienen bij Stichting Integraal of een e-mail sturen, waarna een medewerker van de stichting zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, contact met de cursisten en/of andere betrokkenen opneemt om te kijken of er samen tot een bevredigende oplossing voor alle partijen kan worden gekomen.

De klacht wordt per post opgestuurd of gemaild. In de klacht vermeld u tenminste de volgende zaken namelijk:

– Voor- en achternaam;

– Straat, huisnummer, postcode en woonplaats;

– Bedrijfsnaam;

– Betreffende afdeling;

– Plaats en datum;

– Omschrijving van de klacht.

Notabene, mocht er sprake zijn van een klacht als gevolg van een incident, vermeld dan de datum waarop dit plaatsvond. Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke bevestiging met een indicatie van de periode waarin u een inhoudelijke reactie mag verwachten. De behandeling van u klacht gebeurt door een onafhankelijke medewerker van Stichting Integraal. Indien uw klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt u daarvan schriftelijk bericht, dit uiterlijk binnen vier weken na de ontvangstdatum en met reden omkleed. Een klacht wordt binnen 4 weken na de ontvangstdatum afgehandeld. Met betrekking tot de oplossing of het overeengekomen ontvangt u een schriftelijk bericht of een e-mail van Stichting integraal. Eventueel wordt de mogelijkheid geboden voor een persoonlijk gesprek. Dit wordt door de beheerder geregeld. Het management van Stichting Integraal evalueert tenminste jaarlijks de klachten en het klachtenmanagementsysteem. Deze analyse maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van Stichting Integraal.

Als u het niet eens bent met de voorgestelde oplossing, kunt u uw klacht wederom indienen bij de klachtencommissie. De beslissing van de commissie is bindend. Iedereen, zowel cursisten als andere betrokkenen, heeft de mogelijkheid om een klacht bij het College van Arbitrage van Blik Op Werk in te dienen via klachten@ikwilinburgeren.nl en/of het telefoonnummer 030-3030645.

In het geval van andere (niet inburgeringsplichtige) cursussen kan de klant zich wenden tot de geschillencommissie van het NRTO. U kunt ons via dit telefoonnummer (070) 3105310,  via de post met postbus 90600 2509 LP Den Haag, of via www.degeschillencommissie.nl bereiken.

Indien noch Stichting Integraal, noch, het College van Arbitrage, ondanks ieders inspanning, tot een bevredigende oplossing kan komen, wordt de zaak overgedragen aan de rechtbank.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid van Stichting Integraal

 1. Indien Stichting Integraal aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Stichting Integraal aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid wat betreft de uitvoering van de opdracht te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in de overeenkomst voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van het contract die Stichting Integraal of de Klant niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Stichting Integraal of de Klant, noch krachtens de wet of rechtshandeling geldende opvattingen voor rekening van Stichting Integraal of de Klant komt.
 2. In geval van tijdelijke overmacht van Stichting Integraal, waaronder begrepen de situatie dat de docent ziek is, is Stichting Integraal gerechtigd om de taallessen tijdelijk uit te stellen.
 3. In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Stichting Integraal of de Klant geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de nakoming door Stichting Integraal onmogelijk maakt, is Stichting Integraal respectievelijk de Klant gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.