klachtenprocedure

 

 

Klachtenreglement

Inhoud

Artikel ( 1)      Definities

Artikel ( 2)      Rechten en plichten van de klant

Artikel ( 3)       Klachtenprocedure

 

Artikel ( 1 )

Begripsbepaling

 • De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter.

 

 • De cursist nader aan te duiden als student bij Stichting Integraal.

 

 • De werknemer degene die onder directe beheer van de uitvoerend directeur valt.

 

 • Derden partijen nader aan te duiden als:

                           I – Freelancer/zzp’er

                            II – Organisaties, bureaus, werkgevers, uitgevers en ander extern personeel  Onder een klacht, bedoeld in de zin van de artikelen (1.2, 1.3 en 1.4) verstaat de        Stichting Integraal de actie die de cursist en/of andere betrokkenen ondernemen, vanwege diens ontevredenheid over een of meer geleverde diensten door Stichting Integraal, maar ook ingeval sprake zou zijn van onverantwoordelijk handelen van de werkgever/opdrachtgever of als de cursist en betrokkenen zich benadeeld voelen.     

 

  Artikel (2)  Rechten en plichten van de klant: 2.1. De klachtenregeling is voor de klant laagdrempelig en kosteloos.  2.2. De klacht wordt conform het voorschrift ‘Blik op Werk, 2.3 managen van klachten’ afgehandeld. Artikel (3)  Klachtenprocedure: 

Alle cursisten en/of andere betrokkenen worden bij de intake geïnformeerd over het bestaan van een klachtenregeling. Voor werknemers geldt dat ze direct bij de indiensttreding hiervan op de hoogte worden gesteld. De klachtenregeling kan op verzoek worden opgestuurd.

Ingeval van een klacht kunnen cursisten en/of andere betrokkenen een schriftelijke klacht indienen bij de Stichting Integraal of een e-mail sturen, waarna een medewerker van de Stichting zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, contact met de cursisten en/of andere betrokkenen opneemt om te kijken of er samen tot een bevredigende oplossing voor alle partijen, kan worden gekomen.

De klacht wordt per post opgestuurd of gemaild. In de klacht vermeld u tenminste de volgende zaken namelijk:

 

 • Voor – en achternaam
 • Straat, huisnummer, postcode en woonplaats
 • Bedrijfsnaam
 • Betreffende afdeling
 • Plaats en datum
 • Omschrijving van de klacht
 • Notabene, mocht er sprake zijn van een klacht als gevolg van een incident, vermeld dan de datum waarop dit plaatsvond. Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke bevestiging met een indicatie van de periode waarin u een inhoudelijke reactie mag verwachten. De behandeling van u klacht gebeurt door een onafhankelijke medewerker van de Stichting Integraal.

 

 

Indien uw klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt u daarvan schriftelijk bericht, dit uiterlijk binnen vier weken na de ontvangstdatum en met reden omkleed. Een klacht wordt binnen zes weken na de ontvangstdatum afgehandeld. Met betrekking tot de oplossing of het overeengekomen. ontvangt u een schriftelijk bericht of een e-mail van Stichting integraal. Eventueel wordt de mogelijkheid geboden voor een persoonlijk gesprek. Dit wordt door de beheerder geregeld. Het management van de Stichting Integraal evalueert tenminste jaarlijks de klachten en het klachtenmanagementsysteem. Deze analyse maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van de Stichting Integraal.

 

 

 

Als u het niet eens bent met de voorgestelde oplossing, kunt u uw klacht wederom indienen bij de klachtencommissie. De beslissing van de commissie is bindend.

Iedereen, zwoel cursisten als andere betrokkenen hebben de mogelijkheid om een klacht bij het College van Arbitrage van Blik Op Werk in te dienen via klachten@ikwilinburgeren.nl en/of het telefoonnummer 030-3030645.

Indien noch de Stichting Integraal, noch, het College van Arbitrage, ondanks ieders inspanning, niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, wordt de zaak overgedragen aan de rechtbank.