Back

Klachtenreglement

Inhoud

Artikel ( 1)      Definities

Artikel ( 2)      Rechten en plichten van de Klant

Artikel ( 3)       Klachtenprocedure

Artikel ( 4)       Registratie van klacht

Artikel ( 5)       Geschillen

Artikel ( 6)       Evaluatie

Artikel (1) Definities

De klachtencommissie bestaat uit de directeur,de heer A. Abazied is voorzitter en de heer Ayhan budak is lid.

De student wordt nader aangeduid als ‘Klant’ bij Stichting Integraal.

De werknemer is degene die onder direct beheer van de uitvoerend directeur valt.

Derde partijen nader aan te duiden als:

I – freelancer/zzp’er;

II – organisaties, bureaus, werkgevers, uitgevers en ander extern personeel.

Onder een klacht, bedoeld in de zin van artikel 1.2, 1.3 en 1.4, verstaat Stichting Integraal de actie die de Klant en/of andere betrokkenen ondernemen, vanwege diens ontevredenheid over een of meer geleverde diensten door Stichting Integraal, maar ook ingeval sprake zou zijn van onverantwoordelijk handelen van de werkgever/opdrachtgever of als de klanten en betrokkenen zich benadeeld voelen.   

Artikel (2) Rechten en plichten van de Klant:

 2.1. De klachtenregeling is voor de Klant laagdrempelig en kosteloos. 

2.2. De klacht wordt conform het voorschrift ‘Blik op Werk, 2.3 managen van klachten’ afgehandeld.

Artikel (3) Klachtenprocedure:

Alle Klanten en/of andere betrokkenen worden bij de intake geïnformeerd over het bestaan van een klachtenregeling. Voor werknemers geldt dat ze direct bij de indiensttreding hiervan op de hoogte worden gesteld. De klachtenregeling kan op verzoek worden opgestuurd.

In geval van een klacht kunnen Klanten en/of andere betrokkenen een schriftelijke klacht indienen bij Stichting Integraal of een e-mail sturen, waarna een medewerker van de stichting zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, contact met de Klant en/of andere betrokkenen opneemt om te kijken of er samen tot een bevredigende oplossing voor alle partijen kan worden gekomen.

De klacht wordt per post opgestuurd of gemaild. In de klacht vermeldt u tenminste de volgende zaken namelijk:

  • voor – en achternaam;
  • straat, huisnummer, postcode en woonplaats;
  • bedrijfsnaam;
  • betreffende afdeling;
  • plaats en datum;
  • omschrijving van de klacht.

Notabene, mocht er sprake zijn van een klacht als gevolg van een incident, vermeld dan de datum waarop dit plaatsvond. Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke bevestiging met een indicatie van de periode waarin u een inhoudelijke reactie mag verwachten. De behandeling van uw klacht gebeurt door een onafhankelijke medewerker van Stichting Integraal.

Indien uw klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt u daarvan schriftelijk bericht, dit uiterlijk binnen vier weken na de ontvangstdatum en met reden omkleed. Een klacht wordt binnen vier weken na de ontvangstdatum afgehandeld. Met betrekking tot de oplossing of het overeengekomen ontvangt u een schriftelijk bericht of een e-mail van Stichting integraal. Eventueel wordt de mogelijkheid geboden voor een persoonlijk gesprek. Dit wordt door de beheerder geregeld.

Artikel (4) Registratie van klacht

Stichting Integraal registreert van ingediende klachten de aard, de omschrijving, de omvang, de gevolgen, ondernomen acties en de uitkomsten. Ten behoeve van het keurmerk inburgeren wordt (een deel van) deze informatie gedeeld met Blik op Werk. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en worden bewaard voor een termijn van maximaal 24 maanden.

 Artikel (5) Geschillen

Als u het niet eens bent met de voorgestelde oplossing, kunt u uw klacht wederom indienen bij de klachtencommissie. De beslissing van de commissie is bindend.

Inburgeraars hebben de mogelijkheid om een klacht bij het College van Arbitrage van Blik Op Werk in te dienen via klachten@ikwilinburgeren.nl en/of via het telefoonnummer 030-3030645.

In het geval van andere (niet inburgeringsplichtige) cursussen kan de klant zich wenden tot de geschillencommissie van het NRTO. U kunt ons via dit telefoonnummer (070) 3105310,  via de post met postbus 90600 2509 LP Den Haag, of via www.degeschillencommissie.nl bereiken.

Indien noch Stichting Integraal, noch het College van Arbitrage, ondanks ieders inspanning, tot een bevredigende oplossing kan komen, wordt de zaak overgedragen aan de rechtbank.

 Artikel (6) Evaluatie

Het management van Stichting Integraal evalueert tenminste jaarlijks de klachten en het klachtenmanagementsysteem. Deze analyse maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van Stichting Integraal.