Back

Leerroutes

Inburgeren: 3 Leerroutes

De B1-route is gericht op het behalen van de taalexamens voor lezen, luisteren, schrijven en spreken op B1-niveau.

Daarnaast dienen Cursisten ook te voldoen aan KNM, PVT en MAP. Indien een Cursist niet in staat is om de taalexamens te halen op B1-niveau, is het onder voorwaarden mogelijk (op onderdelen) af te
schalen naar A2-niveau. Afschalen is uitsluitend bedoeld voor inburgeringsplichtigen van wie na aanzienlijke inspanning duidelijk is dat het niet realistisch is om binnen de termijn van drie jaar (op alle
onderdelen) te voldoen aan het B1-niveau. Van deze aanzienlijke inspanning is sprake na minimaal 600 gevolgde lesuren bij een taalaanbieder met het Blik op Werk Keurmerk.

Om de B1-route succesvol af te ronden, moet de inburgeringsplichtige slagen voor:

Het taalexamen op taalniveau B1 of hoger, of na aanzienlijke inspanningen op taalniveau A2, op de onderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken.
Het examen voor de module Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).

De Onderwijsroute bestaat uit een taalschakeltraject, taalexamens op B1- of B2-niveau, het PVT en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).

Na het succesvol afronden van deze route beschikt de
inburgeraar over voldoende kennis van de Nederlandse taal, samenleving en arbeidsmarkt en
(studie)vaardigheden om met succes een Nederlandse vervolgopleiding te (kunnen) volgen. De Inspectie
van het Onderwijs voert het toezicht uit op de Onderwijsroute.

In de Z-route leren Cursisten de Nederlandse taal en worden zij voorbereid om zich zoveel mogelijk zelfstandig in de Nederlandse samenleving te kunnen redden. Deze route is bedoeld voor Cursisten voor wie de B1-route en Onderwijsroute niet haalbaar zijn. Het betreft cursisten met een lagere leerbaarheid
waarbij de focus ligt op zelfredzaamheid, activering, participatie en het leren van de taal op een lager niveau.

Cursisten in de Z-route volgen verplicht 800 uur NT2-lessen. Deze lesuren dienen te worden
gevolgd bij een taalaanbieder met het Blik op Werk Keurmerk.

U hebt Altijd een vrije intakegesprek met de coördinator van Stichting Integraal

Wil je meer weten?

Aarzel niet om ons te contacteren indien u nog vragen heeft.